MOTHERS
20190406_162010_edited1

MOTHERS-The Personal is Political


Aprill Wise Spendrup | Becko Ellnemar

Gudrun Carlsson | Henrika Lax | Magdalena Blom

Maria Edlund | Paulina Simon | Mojgan Hassani     

Rachel J Miller | Evelin Tamm | Soffia Sigurdardóttirfr. the left: Henrika Lax, Magdalena Blom and Gudrun Carlsson
Evelin Tamm, Paulina Simon, Aprill Wise Spendrup
Mojgan Hassani, Rachel J Miller, Soffia Sigurdardottir and Maria Edlund
Mors mor (2004) ceramics by Mojgan Hassani in front of Aprill Wise Spendrup´s Woman I-II (2016)
Exhibition view
Artist and illustrator Becko Ellnemar in front of her "Bydinosaurs" series
Opening ceremony with Födelsevrålet reading out from some of their organisation´s birth stories
Gudrun Schyman, party leader for FI Feministiskt Initiativ officially opened the exhibition
Exhibition folder

BIRTHSTORIES FROM FÖDELSEVRÅLET Projected on the wall in the gallery as a part of the exhibition

Årets sista utställning på Galleri Majkens är en feministisk hyllning till moderskapet

 

Som uttalat feministiskt konstgalleri vill Galleri Majkens i samarbete med Födelsevrålet uppmärksamma alla de mödrar, mormödrar och livmoderbärare som berörs av kampen för en bättre och mer jämlik förlossningsvård i Sverige.


I grupputställningen MOTHERS presenteras elva konstnärer som har inspirerats av sitt eget moderskap eller havandeskap, relationen till sin egen mamma och mormor, eller idén om urmodern som återfinns i både naturen och mytologin. Utställningen upptar även beröringspunkter så som barnet som medskapare i konsten och svårigheten att som ensamstående mamma få tid till eget konstnärligt skapande och ateljéarbete.


Utställningen tar fasta på en personlig aura kommen av den feministiska parollen ”Det personliga är politiskt” som började användas i kvinnorörelsen under 1970-talet. Genom olika separatistiska diskussionsgrupper som då tog form speglade sig kvinnorna i varandras berättelser om självupplevda vardagsproblem, vilket skapade kollektiva erfarenheter som de sedan mobiliserade sig kring politiskt. Inom konsten valde många kvinnliga konstnärer att betona den privata sfären i sitt arbete, och att presentera detta för en offentlighet som annars dominerades av manliga aktörer och andra motivkretsar.


Idag, nästan ett halvt sekel senare är denna paroll mer aktuell än någonsin och vi finner den personifierad i just moderskapet - både lokalt med rådande kris inom förlossningsvården och globalt där abortfrågan ännu är mycket omdiskuterad och en långt ifrån självklar rättighet. Dock är det även uppenbart vilken oerhörd makt det ”personliga” idag kan ha, inte minst på sociala medier där många bäckar små kan skapa svallvågor som tvingar fram förändring och förbättring. På så sätt föds nya initiativ och ett av dem är just Födelsevrålet, en rikstäckande intresseorganisation som skapades för att stötta blivande- och nyblivna mammor i förlossningskrisen. Ett av Födelsevrålets initiativ är offentliggörandet av personliga erfarenheter av kvinnovården.

MOTHERS presenterar ett urval av dessa förlossningsberättelser inramat av elva stycken olikartade konstnärskap. Genom detta samarbete ämnar Galleri Majkens visa ett brett spektra av moderskapets alla färger.

÷÷÷ Opening Ceremony 2 NOV 2017 ÷÷÷


17 - 17.30

Visit and opening speach by Gudrun Schyman, leader for FI - Feministiskt Initiativ


17.45

Magdalena Blom, gallery director with guest curator Sandrina Cerda welcomes and presents the artists and the next speaker


18

Emma Pettersson och Maria Ceder Engebretzen, founder and spokesperson for Födelsevrålet will talk about their inspiring work, and with a toast, officially open the exhibition÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 
The last exhibition of the year at Galleri Majkens is a feminist tribute to motherhood


Feminist art gallery Galleri Majkens, in collaboration with Födelsevrålet, would like to acknowledge all mothers, grandmothers and uterus-carriers who are affected by the struggle for a more qualitative and equal maternity care in Sweden.


The group exhibition MOTHERS proudly presents eleven different artists who have been inspired by motherhood or pregnancy, by the relationship to their own mother and grandmother, or by the idea of the Mother figure as symbolized in both nature and mythology. This exhibition likewise deals with themes such as the child as co-creator in the artistic process and the difficulty for single mothers to pursue their creativity and artistic production.


The exhibition draws from the feminist rallying slogan "The personal is political", which was widely used within The Women's Rights Movement during the 1970s. At that time, different separatist discussion groups formed where women shared their daily life-problems, which led to a political mobilization of their collective experience. In the art world, many female artists chose to focus their work upon bringing the private into the public domain; a domain otherwise dominated by men whose artistic work revolved around subject matter other than the personal and domestic sphere.


Today, nearly half a century later, this rallying slogan is more current than ever and we find it embodied in motherhood - both locally, with the present crisis in maternity and obstetric care and globally, as abortion-rights remains a highly controversial topic and not to be taken for granted. However "the personal" is also an immensely powerful weapon, as can be seen in today's use of social media, where many individuals can trigger a ripple effect culminating in waves forcefully bringing about change. In this way, new initiatives are born. One such example is the nationwide association Födelsevrålet, created to support mothers-to-be and new mothers during the obstetric care-crisis. One of their projects entails the publication of women´s personal experiences of prenatal care, childbirth and postnatal care.


MOTHERS presents a selection of these birth stories, framed by eleven scintillating artistries - as such, Gallery Majkens aims to showcase a wide spectrum of the various colours of motherhood.

Text:

Magdalena Blom,

Gallery director, curator and participating artist


Proof reading and translation:

Sandrina Cerda,

guest curator   

PAST EXHIBITION:


DOMESTIC SYSTEMIC PANDEMIC

-Konstnärer mot patriarkalt våld


DETROIT GALLERY  | 21-28 Nov 2020


WITH AMNESTY LATINAMERIKA, LA DEKOLONIALA! PEACEWORKS STOCKHOLM SCHOOLS FOR FUTUREG A L L E R I    M A J K E N S

info(a)gallerimajkens.se | +46(0)739858513 | Insta: @gallerimajkens |  FB: Galleri Majkens | GALLERI MAJKENS-FOR FEMINIST AND QUEER PRACTICES


© Galleri Majkens / Web design: M. Blom 2021